જામનગરની ધરતી પર ઉતરશે પ્રથમ રાફેલ, ભારતને 27 જુલાઈએ 6 રાફેલ સોંપી દેવામાં આવશે

જામનગરની ધરતી પર ઉતરશે પ્રથમ રાફેલ
ભારતનું પ્રથમ રાફેલ વિમાન જામનગરમાં લેન્ડ કરશે
ભારતને 27 જુલાઈએ 6 રાફેલ સોંપી દેવામાં આવશે

રિલેટેડ ન્યૂઝ