ખોડલ ધામ દ્વારા રૂ 21 લાખના દાનની જાહેરાત,મુખ્યમંત્રી રાહત ફંડમાં જમા કરાવશે 21 લાખ

ખોડલ ધામ દ્વારા રૂ 21 લાખના દાનની જાહેરાત
મુખ્યમંત્રી રાહત ફંડમાં જમા કરાવશે 21 લાખ
નરેશ પટેલ અને જીતુ વસોયાની જાહેરાત
રાજકોટમાંથી દાનની સરાવણી યથાવત્

રિલેટેડ ન્યૂઝ