જૂનાગઢ લાઠીચાર્જ મામલોઃ બે કોન્સ્ટેબલ સહિત એક પીએસઆઇ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા

  • જૂનાગઢ લાઠીચાર્જ મામલોઃ  બે કોન્સ્ટેબલ સહિત એક પીએસઆઇ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા
    જૂનાગઢ લાઠીચાર્જ મામલોઃ બે કોન્સ્ટેબલ સહિત એક પીએસઆઇ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા

જૂનાગઢ લાઠીચાર્જ મામલો બે કોન્સ્ટેબલ સહિત એક પીએસઆઇ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા પત્રકારો દ્વારા ચાલવાયેલી લડત બાદ લેવાયો નિર્ણય