જૂનાગઢ લાઠીચાર્જ મામલોઃ બે કોન્સ્ટેબલ સહિત એક પીએસઆઇ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા

  • જૂનાગઢ લાઠીચાર્જ મામલોઃ બે કોન્સ્ટેબલ સહિત એક પીએસઆઇ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા

જૂનાગઢ લાઠીચાર્જ મામલો બે કોન્સ્ટેબલ સહિત એક પીએસઆઇ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા પત્રકારો દ્વારા ચાલવાયેલી લડત બાદ લેવાયો નિર્ણય