ઉત્તર ગુજરાતમાં આવશે શ્વેત ક્રાંતિ, દૂધ સાગર ડેરીના ડેનમાર્કની કોલ્ડ કોલેજ સાથે MOU

  • ઉત્તર ગુજરાતમાં આવશે શ્વેત ક્રાંતિ, દૂધ સાગર ડેરીના ડેનમાર્કની કોલ્ડ કોલેજ સાથે MOU

મહેસાણા: દૂધસાગર ડેરીની દૂરડા સંસ્થા સંચાલિત MIDFT કોલેજે યુરોપના ડેનમાર્કની કોલ્ડ કોલેજ સાથે શૈક્ષણિક આદાન પ્રદાનના માટે કામધેનુ યુનિવર્સિટી ગાંધીનગર ખાતે તાજેતરમાં એમઓયુ સાઇન કર્યા છે. ત્યારે મહેસાણા કોલેજના ડેરી ટેકના વિદ્યાર્થીઓને હવે યુરોપમાં ડેરી પેદાશની તાલીમ અને સંશોધન અભ્યાસની તક વધુ ખુલી છે. ડેનમાર્ક પણ ડેરી પેદાશોમાં ખાસ્સી નામના ધરાવે છે. ડેરી પાસેથી સહકારી માળખું અને મહેસાણા ડેરી ડેન્માર્કના દૂધ સહિત પર રિસર્ચ કરીને નવું સોપાન સર કરશે. તેવા એધાંણ હાલમાં વર્તાઈ રહ્યા છે. 

મહેસાણા દૂધ સાગર ડેરી દ્વારા તાજેતરમાં એક એમ.ઓ.યુ ડેનમાર્કની કોલેજ સાથે કર્યું છે દૂધ સાગર ડેરીના આ કાર્યથી ડેનમાર્કની સરકાર સાથે પણ MoU કરવાથી મહેસાણાના ગામડામાં દૂધ ઉત્પાદક વિદ્યાર્થીઓને આંતર રાષ્ટ્રીય કક્ષાની શિક્ષણ તાલીમ મેળવી શકશે. મહેસાણાનું દુધ હવે ડેરી ક્ષેત્રે ઉજ્જવળ કારકિર્દી ઘડવામાં મહત્વનો ફાળો આપશે જેથી મહેસાણા દૂધ સાગર ડેરી હવે વિશ્વ કક્ષાએ નામના મેળવી શકેશે સારું શિક્ષણ મેળવીને મહેસાણા દૂધ સાગર ડેરીમાં નવી ટેક્નિક થાકી સ્વેત ક્રાંતિ સર્જાશે.