કચ્છના જખૌ બંદરે રૂ. 600 કરોડનું ડ્રગ્સ પકડાયું, બોટ સાથે 13 પાકિસ્તાની ઝડપાયા

  • કચ્છના જખૌ બંદરે રૂ. 600 કરોડનું ડ્રગ્સ પકડાયું, બોટ સાથે 13 પાકિસ્તાની ઝડપાયા

કચ્છના જખૌ બંદરે રૂ. 600 કરોડનું ડ્રગ્સ પકડાયું, બોટ સાથે 13 પાકિસ્તાની ઝડપાયા

કોસ્ટ ગાર્ડે કાર્યવાહી કરતા ડ્રગ્સ ઉપરાંત બોટ સાથે 13 પાકિસ્તાની નાગરિકની પણ ધરપકડ કરી છે.