અમૂલ ડેરીએ વધુ એકવાર દૂધના ફેટ દીઠ ભાવમાં કર્યો વધારો, પશુપાલકોમાં ખુશી

  • અમૂલ ડેરીએ વધુ એકવાર દૂધના ફેટ દીઠ ભાવમાં કર્યો વધારો, પશુપાલકોમાં ખુશી
    અમૂલ ડેરીએ વધુ એકવાર દૂધના ફેટ દીઠ ભાવમાં કર્યો વધારો, પશુપાલકોમાં ખુશી

આણંદ: અમૂલ ડેરી દ્વારા આજે પશુપાલકો માટે સારા સમાચાર લઇને આવી હતી. છેલ્લા પાંચ મહિનામાં દુધના ભાવમાં પાંચ વાર વધારો કર્યો હતો. 610 થી સરૂ કરી 690નો ભાવ આજે પશુપાલકોને મળી રહ્યો છે. ઉનાળાના કારણે ઓછુ દૂધ અને ધાસચારના ભાવના વધારો થયેલ હોવાથી પશુપાલકોને દુધ ઉત્પાદનમાં પોસાતુ ન હોવાથી અમૂલ દ્વારા પશુપાલકો પાસેથી ખરીદવામાં આવતા દુધમાં આજથી ભાવ વધારો જાહેર કર્યો છે.

અમૂલ દ્વારા ભેંસનાના દુધમાં કિલો ફેટ દિઠ ત્રીસ અને ગાયના દુધમાં કિલો ફેટ દિઠ નવ રૂપિયા અને દશ પૈસાનો વધારો જાહેર કરેલ હતો. તેના કારણે આણંદ અને ખેડા જીલ્લાના સાત લાખ પશુપાલકોને ફાયદો થશે તેની સામે અમૂલને મહિનાના 11.82 કરોડ અને વર્ષના 106.41 કરોડનો વધારાનો બોજ પડશે.