નવા CNG સ્ટેશનો માટે ફાયર, વજન માપન, સ્ટેમ્પિંગની મંજૂરી એક સપ્તાહમાં મળશે

  • નવા CNG સ્ટેશનો માટે ફાયર, વજન માપન, સ્ટેમ્પિંગની મંજૂરી એક સપ્તાહમાં મળશે
    નવા CNG સ્ટેશનો માટે ફાયર, વજન માપન, સ્ટેમ્પિંગની મંજૂરી એક સપ્તાહમાં મળશે

ગાંધીનગર: મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ રાજ્યમાં સીએનજી સ્ટેશન સ્થાપવાની પક્રિયાને વેગ મળે તે હેતુથી બે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો કર્યા છે. તદ્દઅનુસાર, હાલ કાર્યરત પેટ્રોલ સ્ટેશનમાં અને નવા શરૂ થનારા CNG સ્ટેશન માટે લેવાની થતી ફાયર વિભાગની પરવાનગી તેમજ વજન-માપન અને સ્ટેમ્પિંગ સંબંધિત મંજૂરી ઓન લાઇન અરજી કર્યાના સાત દિવસમાં જ આપી દેવાશે.
વિજય રૂપાણીએ તાજેતરમાં જ CNG વાહન ધારકો-ચાલકોને સરળતાથી CNG ગેસ ઉપલબ્ધ થાય અને લાંબી લાઇનોમાં ઊભા રહેવું ન પડે તેવા ઉદાત હેતુથી ગુજરાતમાં મોટી સંખ્યામાં નવા CNG પંપ શરૂ કરવાનો નિર્ણય જાહેર કરેલો છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં બે વર્ષમાં ૩૦૦ થી વધારે નવા CNG સ્ટેશન ‘CNG સહભાગી યોજના’ અંતર્ગત રાજ્ય સરકાર હસ્તકની ગુજરાત ગેસ લિમિટેડ અને સાબરમતી ગેસ લિમિટેડ દ્વારા સ્થાપવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.