સુરતમાં વિદ્યાર્થીઓએ માનવ સાંકળથી રાષ્ટ્ર ધ્વજ સાથે બનાવી રાખડી

  • સુરતમાં વિદ્યાર્થીઓએ માનવ સાંકળથી રાષ્ટ્ર ધ્વજ સાથે બનાવી રાખડી

સુરતમાં વિદ્યાર્થીઓએ માનવ સાંકળથી રાષ્ટ્ર ધ્વજ સાથે બનાવી રાખડી

15મી ઓગસ્ટના દિવસે આઝાદ દિવસ અને રક્ષા બંધનના બે તહેવારો નિમિત્તે સુરતમાં વેડરોડ ગુરુકુલના વિદ્યાર્થીઓએ અનોખી ઉજવણી કરી હતી.વેડરોડ ગુરુકુલના વિદ્યાર્થીઓએ માનવ સાંકળ બનાવીને તિરંગાની સાથે રાખડી બનાવી હતી.સ્વાતંત્ર્ય પર્વ અને રક્ષાબંધની ઉજવણીમાં 640 વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો.વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા તહેવારો અને મહત્વની રાષ્ટ્રીય ઘટનાઓની માનવ સાંકળ બનાવીને અનોખી ઉજવણી કરી હતી.આ ગુરુકુળમાં તાજેતરમાં 370ની કલમ નાબૂદીને લઇને પણ માનવ સાંકળ બનાવીને ઉજવણી કરી હતી.