એક્ઝિટ પોલ ભાજપની તરફેણમાં?

  • એક્ઝિટ પોલ ભાજપની તરફેણમાં?
    એક્ઝિટ પોલ ભાજપની તરફેણમાં?

મહારાષ્ટ્રના એક્ઝિટ પોલનું પરિણામ-288 સીટ
એજન્સી ભાજપ+ કોંગ્રેસ+ અન્ય
ઇન્ડિયા ટૂડે-એક્સિસ 166-194 72-90 22-34
એબીપી-સીવોટર 204 69 15
ન્યૂઝ18- ઈંઙજઘજ 243 41 4
ટાઇમ્સ નાઉ 230 48 10
ટીવી 9- ભારતવર્ષ 197 75 16   હરિયાણાના એક્ઝિટ પોલનું પરિણામ-90 સીટ
એજન્સી ભાજપ કોંગ્રેસ અન્ય
એબીપી-સીવોટર 72 8 10
ટાઇમ્સ નાઉ 71 11 8
ઇન્ડિયા ન્યૂઝ 75-80 9-12 1-3
ન્યૂઝ18- ઈંઙજઘજ 75 10 5
ટીવી 9- ભારતવર્ષ 47 23 20
ન્યૂઝ એક્સ 77 11 2