સીંગતેલના ભાવમાં રૂ.15, કપાસિયા તેલમાં રૂ.10નો ઘટાડો

રૂ કપાસ બજારમાં મક્કમ વલણ

સીંગતેલના ભાવમાં રૂ.15નો તથા કપાસિયા તેલમાં ભાવમાં રૂ.10નો ઘટાડો થયો છે. અન્ય તેલોના ભાવમાં સ્થિરતા જોવા મળી હતી. મગફળી બજારમાં ભાવમાં નોંધનીય ફેરફાર જોવા મળ્યો છે. ચણા બેસન બજારમાં સતત સ્થિર વલણ રહેતા વેપારીઓમાં નિરાશા જોવા મળી છે. એરંડા બજારમાં ભાવમાં વધઘટ જણાતી હતી. જ્યારે રૂ કપાસ બજારમા મક્કમ વલણ જોવા મળી રહ્યું છે.
મગફળી
મગફળી બજારમાં ભાવમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર હતો. જૂનાગઢમાં 4,000 ગુણીની આવક હતી. જેમાં પિલાણના 23,800, જી 10 27,200, જી20 31 27,400 અને ટીજે 37 27,000 ઉપર જણાતા હતા.
ખાદ્યતેલ
સીંગતેલના ભાવમાં રૂ.15નો તથા કપાસિયા તેલમાં ભાવમાં રૂ.10નો ઘટાડો થયો છે. અન્ય તેલોના ભાવમાં સ્થિરતા જોવા મળી હતી.
રાજકોટમાં સીંગતેલમાં 15 કિગ્રા ટીન 2505- 2555, 15 કિગ્રા લેબલ ટીન 2455 – 2505, 15 લીટર નવા ટીન 2375 – 2425, 15 લીટર લેબલ ટીન 2225 – 2275 ઉપર હતા. સાઈડ તેલોમાં કપાસિયા તેલમાં રૂ. 15 કિગ્રા નવા ટીન 1675 – 1725, 15 કિગ્રા જુના ટીન 1615 – 1665, 15 લીટર નવા ટીન 1545 – 1595, 15 લીટર જુના ટીન 1495- 1535 ઉપર જણાઈ રહ્યા છે. વનસ્પતિ તેલ 1640 – 1680, પામોલિન તેલ રૂ. 1565- 1570, કોપરેલ 2200 – 2220, દિવેલ 2040 – 2060, કોર્ન 1440 – 1450, મસ્ટર્ડ ઓઇલ 1570 – 1585 અને સનફલાવરના ભાવ 1550 – 1580 ઉપર જણાતા હતા.
સિંગખોળ જૂનાગઢમાં રૂ. 31,500 ઉપર સ્થિર જોવા મળ્યો છે .
ચણા બેસન
ચણા બેસન બજારમાં ભાવ સ્આથઇત રહેતા વેપારીઓમાં નિરાશા જોવા મળી છે. આજરોજ રાજકોટમાં ચણા 4600 – 4700, બેસન 4700 – 4800 અને ચણા દાળ 5800 – 6000 ઉપર મક્કમ જણાતા હતા.
એરંડા
એરંડા બજારમાં ભાવમાં સામાન્ય વધઘટ જોવા મળી છે. દિવેલના ભાવ 1220 – 1230 ઉપર નોંધાયા છે.
એરંડા બજારમાં મુખ્ય પીઠમાં જગાણા 1220 – 1225, કડી 1240 – 1250, કંડલા 1215 – 1220, શાપુર 1200 – 1205 અને ગિરનારના ભાવ 1200 – 1205 ઉપર જોવા મળ્યા છે.

રિલેટેડ ન્યૂઝ