મોરબી જીલ્લામાં વાહનોના નવા નંબર માટે કરો અરજી

(પ્રતિનિધિ દ્વારા)
મોરબી તા. 13
મોરબી જિલ્લાના ટુ વ્હીલર તથા ફોર વ્હીલરના ફેન્સી નંબર માટે ઓનલાઇન અરજી કરી શકાશે
મોરબી જિલ્લાના ટુ વ્હીલર માટે GJ36 AD s તથા ફોર વ્હીલર માટે ૠઉં36 અઉ સીરીઝ માટેના ફક્ત ફેન્સી નંબર માટેની રી-ટેન્ડર પ્રક્રીયા શરૂ થયેલ છે. તા.14/10/2021 થી તા.19/10/2021 સુધી અરજદાર www.parivahan.gov.in/fancy પર ઓનલાઇન અરજી કરી શકશે. તા.20/10/2021 રોજ સવારના 09:00 થી 04:00 કલાક સુધી બીડીંગ પ્રોસેસ રહેશે. તા.20/10/2021 ના રોજ સાંજે 5 કલાકે ઓકશનનું પરિણામ ૂૂૂ.ાફશિદફવફક્ષ.લજ્ઞદ.શક્ષ/રફક્ષભુ પર જાહેર કરવામાં આવશે. મોટર વાહનના ઈ-ફોર્મ ઓક્શનના પરિણામ જાહેર થયેથી દિવસ 5 (પાંચ) માં એઆરટીઓ કચેરી મોરબી ખાતે રજૂ કરવાના રહેશે. જેથી પસંદગી મેળવવા ઇચ્છતી વ્યક્તિઓએ કાર્યવાહી કરવા સહાયક પ્રાદેશીક વાહનવ્યવહાર અધિકારી મોરબીની યાદીમાં જણાવાયું છે.

રિલેટેડ ન્યૂઝ