ઉનાનાં ગેસ્ટ હાઉસનાં મેનેજરની અટક મુસાફરોની ઓનલાઈન એન્ટ્રી નહીં કરતાં કાર્યવાહી કરી

ઉના શહેરમાં આવેલ હોમસટે ગેસ્ટ હાઉસમાં આવતાં મુસાફરોને રૂમ ભાડે આપતાં તેની ઓનલાઇન એન્ટ્રી નહીં કરી અન અધિકૃત રીતે રોકાણ કરવા રૂમ આપતાં હોવાનું પોલીસ નાં ચેકીન દરમ્યાન ખુલતાં હોટલ નાં સંચાલક મેનેજર અનુપ કુમાર ઓમ પ્રકાશ રે ગાંધીનગર હાલ ઉના હોમસટે ગેસ્ટ હાઉસ વાળા ની પથી ક સોફ્ટવેર માં એન્ટ્રી નહીં કરી ને ગેરકાનૂની રૂમ ભાડે આપવા અંગે અટક એસ ઓ જી બ્રાન્ચ નાં સ્ટાફ એ કરીને વધુ તપાસ અર્થે ઉના પોલીસ ને સોંપેલ છે

રિલેટેડ ન્યૂઝ