ખાદ્યતેલમાં રૂ.15નો વધારો અને કપાસિયા તેલમાં રૂ.05નો ઘટાડો

એરંડા બજાર મનમોર

ખાદ્યતેલના ભાવમાં રૂ.15 નો વધારો તથા કપાસિયા તેલમાં રૂ.05 નો ઘટાડો થયો છે. અન્ય તેલોના ભાવમાં સ્થિરતા જોવા મળી હતી. મગફળી બજારમાં ભાવમાં નોંધનીય ફેરફાર જોવા મળ્યો છે. ચણા બેસન બજારમાં સતત સ્થિર વલણ રહેતા વેપારીઓમાં નિરાશા જોવા મળી છે. એરંડા બજારમાં ભાવમાં વધઘટ જણાતી હતી.
મગફળી
મગફળી બજારમાં ભાવમાં પણ ટકેલું વલણ હતું. જૂનાગઢમાં 10,000 ગુણીની આવક હતી. જેમાં પિલાણના 23,200, જી 10 27,200, જી20 31 27,000 અને ટીજે 37 26,500 ઉપર જણાતા હતા.
ખાદ્યતેલ
ખાદ્યતેલના ભાવમાં રૂ.15 નો વધારો તથા કપાસિયા તેલમાં રૂ.05 નો ઘટાડો થયો છે. અન્ય તેલોના ભાવમાં સ્થિરતા જોવા મળી હતી.
રાજકોટમાં સીંગતેલમાં 15 કિગ્રા ટીન 2510 – 2560, 15 કિગ્રા લેબલ ટીન 2460 – 2510, 15 લીટર નવા ટીન 2380 – 2430, 15 લીટર લેબલ ટીન 2230 – 2260 ઉપર હતા. સાઈડ તેલોમાં કપાસિયા તેલમાં રૂ. 15 કિગ્રા નવા ટીન 1705- 1735, 15 કિગ્રા જુના ટીન 1655 – 1685, 15 લીટર નવા ટીન 1575 – 1605, 15 લીટર જુના ટીન 1525 – 1555 ઉપર જણાઈ રહ્યા છે. વનસ્પતિ તેલ 1670 – 1710, પામોલિન તેલ રૂ. 1490 – 1495, કોપરેલ 2440 – 2490, દિવેલ 2000 – 2020, કોર્ન 1530 – 1550, મસ્ટર્ડ ઓઇલ 1750 – 1770 અને સનફલાવરના ભાવ 1550 – 1570 ઉપર જણાતા હતા.
સિંગખોળ જૂનાગઢમાં રૂ. 29,000 ઉપર સ્થિર જોવા મળ્યો છે .
ચણા બેસન
ચણા બેસન બજારમાં ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. આજરોજ રાજકોટમાં ચણા 4600 – 4700, બેસન 4700 – 4800 અને ચણા દાળ 5800 – 6000 ઉપર મક્કમ જણાતા હતા.
એરંડા
એરંડા બજારમાં ભાવ મણમોર જોવા મળી રહ્યા છે. દિવેલના ભાવ 1153 – 1163 ઉપર નોંધાયા છે.
એરંડા બજારમાં મુખ્ય પીઠમાં જગાણા 1155, કડી 1162, કંડલા 1150 – 1155, શાપુર 1155 – 1160, અને ગિરનારના ભાવ 1150 – 1155 ઉપર જોવા મળ્યા છે.

રિલેટેડ ન્યૂઝ