રાજકોટ જિલ્લા પંચાયતની 36 બેઠકો માટે આશરે 63.30 ટકા મતદાન

જિલ્લાના 11 તાલુકાની 197 બેઠકમાં અંદાજે 63.65 ટકા મતદાન

(પ્રતિનિધિ દ્વારા)
રાજકોટ તા. 28
રાજકોટ જિલ્લા પંચાયતની 36 બેઠકો માટે આજે યોજાયેલા મતદાનમાં આશરે 63.30 ટકા મતદાન થયું છે. આ બેઠકો માટે 5,03, 136 પુરૂષ અને 4,56,934 સ્ત્રી મળી કુલ 9,60,070 મતદારો પૈકી 3,39,545 પુરૂષ અને 2,68,188 સ્ત્રી મળી કુલ 6,07,733 મતદારોએ પોતાના મત્તાધિકારનો ઉપયોગ કરી મતદાન કર્યુ હતું
જયારે જિલ્લાના 11 તાલુકા પંચાયતની 197 બેઠકો માટેના યોજાયેલા મતદાનમાં 4,92,101 પુરૂષ મતદારો અને 4,46,983 સ્ત્રી મળી કુલ 9,39,084 મતદારો નોધાયા હતા. જે પૈકી 3,33,599 પુરૂષો અને 2,64,104 સ્ત્રી મળી કુલ 5,97,703 મતદારોએ પોતાનું મતદાન કર્યુ હતું.
આમ આશરે 63.65 ટકા મતદાન થયેલ છે.
જયારે ગોંડલ નગરપાલીકાની 39 બેઠકો માટેની 46,389 પુરૂષ અને 43,265 સ્ત્રી મળી કુલ 89,654 નોધાયેલા મતદારો પૈકી 26,456 પુરૂષ અને 21,219 સ્ત્રી મળી કુલ 47,675 મતદારોએ મતદાન કર્યુ છે. આમ ગોંડલ નગરપાલીકાની 39 બેઠકો માટે અંદાજે 53.18 ટકા જેટલું મતદાન થયેલ છે.
આ ઉપરાંત જેતપુર નવાગઢની એક બેઠક માટે યોજાયેલી પેટા ચૂંટણીમાં પર49 પુરૂષ 4855 સ્ત્રી મળી કુલ 10,104 મતદારો પૈકી 1811 પુરૂષ અને 1422 સ્ત્રી મળી કુલ 3233 મતદારોએ મતદાન કર્યુ હતું આમ આ બેંઠક માટે અંદાજે 32 ટકા જેટલું મતદાન થયેલ છે.
જિલ્લાની તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીમાં સૌથી વધું રાજકોટ તાલુકામાં 71.15 ટકા મતદાન અને સૌથી ઓછુ ગોંડલ તાલુકામાં 57.60 ટકા મતદાન નોધાયું હોવાનું કલેકટરશ્રીની યાદીમાં જણાવાયું છે.

રિલેટેડ ન્યૂઝ