સમગ્ર દુનિયા ભારતને મિત્ર બનાવવા ઇચ્છે છે:મોદી

સંસદૃના વિશેષ સત્રમાં જૂના સંસદૃભવનમાં વડાપ્રધાનનું છેલ્લું સંબોધન

આજથી નવા સંસદૃભવનમાં સત્ર યોજાશે:વડાપ્રધાન્ો કહૃાું આપણે ભલે નવી ઇમારતમાં જઇએ પરંતુ જૂનું ભવન આવનારી
પ્ોઢીઓન્ો હંમેશા પ્રેરણા આપતુ રહેશે:સંસદૃની જૂની ઇમારતમાં અન્ોક ઐતિહાસિક પ્રસંગોન્ો યાદૃ કર્યા

રિલેટેડ ન્યૂઝ