તાજમહેલ પેલેસ હોટલ આગળ યોગ દિૃવસથી ઉજવણી

૨૧ જુન આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિૃવસથી ઉજવણીની દૃેશ અને વિશ્ર્વના દૃેશોમાં ચાલી રહેલી પ્ાૂર્વ-ત્ૌયારીઓ વચ્ચે મુંબઇમાં સુપ્રસિધ્ધ તાજમહેલ પ્ોલેસ હોટલ આગળ મહારાષ્ટ્ર એનસીસી ડિરેકટોરેટના કેડેટલ યોગ પરફોર્મ કરી રહેલા શ્યમાન થાય છે.

રિલેટેડ ન્યૂઝ